Kvě 292019
 

4. den / 28. 4. 2018

Záznam z cestovního deníčku 4. dne:

Tento hřbitov jsme měli naplánovaný na druhý den našeho pobytu, kvůli počasí a časové tísni jsme však jeho návštěvu odložili. Od našeho parkoviště za Blechnarkou to máme na hřbitov 44 km přes Uscie Gorlickie, po úzkých zanedbaných silnicích v kopcích nad Jeziorem Klimkowskim, průsmykem pod Bartňou Gorou a přes Bystrou do Lužne. Pospícháme, abychom přijeli ještě za světla vhodného k focení. Monumentální hřbitov vidíme ze vzdálenosti několika kilometrů. Rozprostírá se na stoupající pasece za vesnicí Łużna-Pustki. Přijíždíme v 18:45 hod. Hřbitov je rozsáhlý, je v něm kolem tisíce hrobů. Zde se pohřbívalo po celou válku. Hroby jsou rozčleněny do mnoha “hnízd” a každé z nich má svůj dominantní hřbitovní objekt – kříž, mohylu, sloup a podobně. Mezi nimi se vinou cestičky nebo výškový rozdíl překonává schodiště. Atmosféru hřbitova dotváří  i malé terasy a galerie s nízkými balustrádami jako symbolické prvky opevnění.  Je pamatováno i na lavičky pro poutníky. Dominantou hřbitova je na vrcholu kopce kaplička z kamene a dřeva. Hřbitov jsme procházeli více než hodinu a stále jsme měli co obdivovat. Celý hřbitov je velmi působivým uměleckým dílem. Má to, co nám scházelo u Blechnarky – monumentalitu, vznosnost, sílu zastavit člověka a přimět ho k zamyšlení nad smyslem obětí, hodnotami, pro které byly přineseny a změny těchto hodnot v čase. Tyto hodnoty byly zmiňovány na náhrobcích téměř na každém z větších hřbitovů. Byly jimi vlast, národ, rodina, půda, kterou nám předali otcové, hrdinství, oběť. Tyto hodnoty provázely celou civilizaci, v posledních několika letech jsou však silně dehonestovány. Stávají se téměř sprostými slovy (především národ). Viděli jsme tisíce hrobů, jen na 32 hřbitovech Dušana Jurkoviče. Na západní Haliči však bylo více než 300 hřbitovů postavených dalšími architekty. Přečetli jsme si o okolnostech jednotlivých bitev – na Jurkovičových hřbitovech se pohřbívali padlí v období od prosince 1914 do března 1915. V té době byla krajina pokryta vrstvou sněhu do výšky 1 metru. Představili jsme si utrpení lidí, kteří umírali ranění v těchto podmínkách. A také utrpení rodin, které každá z obětí měla. Dnes už není na živu nikdo, kdo by oběti 1. světové války pamatoval. Utrpení a oběti jsou zapomenuty a připravuje se nová válka.

4. den posledni Luzna -Pustki

Kliknutím na mapu si znázorníte podrobnosti

_DSC5199_200_201_panorama

Łużna-Pustki [123.] je největším vojenským hřbitovem z 1. světové války v západní Haliči. Současně je považován za jeden z nejkrásnějších, nejzajímavějších a nejpůsobivějších. Svou lokací spadal pod působnost polského sochaře a malíře Jana Szczepkowského, který byl  ve  IV. hřbitovním okrsku Łużna hlavním architektem. Dušan Jurkovič jeho dílo dokončil (týká se pouze tohoto hřbitova), až když byl Szczepkowski odvolán.

Set1313from__DSC5076_panorama

Jurkovičovým hlavním dílem zde je velká dřevěná kaple, která hřbitov v jeho nejvyšší části korunuje. Není zřejmé zda se Jurkovič umělecky podílel i na jiných artefaktech (uvádí Matúš Dulla ve svém průvodci, viz odkazy), ale i kdyby zde stvořil jen to jedno, stálo to zato.  Jeho odvahu a představivost již známe, ale zde je navíc tolik krásy směstnáno na tak malém prostoru jedné kapličky, že  z toho až mrazí a oči přechází.

_DSC5160_1_2_panorama

Rozloha hřbitova činí 29 152 m². Jeho areál má tvar nepravidelného lichoběžníka a nachází se na svahu vrchu Pustki (446 m n.m.). Hřbitov byl postaven na místě lítého boje o tuto kótu.

Po bitvě u Gorlic  se Rusové stáhli na kopec a opevnili se zde. Příprava na útok a dobytí ruských pozic začala v noci 2. května 1915 dělostřeleckou přípravu a za rozednění zahájili protivníci (rakousko-uherské vojsko a jejich spojenci, vojsko německé) palbu. První dvě řady zákopů se podařilo záhy dobít , ale poté co se ruští vojáci přemístili ho horních zalesněných partií kopce a palba nebyla účinná, následoval útok a boj muže proti muži na bajonety. V 11 hodin dopoledne vojáci rakousko-uherské a německé armády odpor ruských vojáků překonali a Pustki ovládli. Ale za cenu obrovských ztrát na životech obou bojujících stran.

122, 123 LP

Po uklidnění situace bylo rozhodnuto využít tohoto terénu pro vytvoření pohřebiště. Vznikly zde dva hřbitovy poblíž sebe.  

Cmentarz_wojenny_nr_122_–_Łużna_5PC12

Foto Jerzy Opioła – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59280322

V menším z nich (rozlohou, počtem obětí a významností)  Łużna  [122.], situovaném  na úpatí kopce Pustki  [122.], jsou pohřbeni pouze ruští vojáci (154 padlých).

_DSC5184_5_6_panorama

Větší, reprezentativní a tvořící svou významností symbol bojů této oblasti, je válečný hřbitov  Łużna-Pustki [123.].  Je zde pochováno 1204 vojáků tří armád – rakousko-uherské, německé (spojenci rakousko-uherské armády) a ruské. (Podrobné údaje jsou rozvedeny dále v textu)

plan - kopie

Vojenský hřbitov má tvar nepravidelného lichoběžníku a nachází se na svahu vrchu Pustki (446 m n.m.). Jan Szczepkowski, zakládající architekt hřbitova, využil prostoru a konfigurace terénu geniálně. Na konkrétních místech bojů vzniklo 16 pohřebních hnízd, z nichž každé má svůj individuální charakter, vzájemně ale volně mezi sebou propojených. Součástí pohřebiště jsou i tři vyhlídkové terasy s lavičkami.  Hlavní vchod (A) je umístěn dole, na úpatí kopce, většina hrobů je nahoře, v místech, kde se odehrávaly nejdramatičtější boje muže proti muži, a kde se architekt rozhodl umístit kapli. Práce prováděli váleční zajatci, především Italové a Rusové.

Hřbitov je oplocen pouze ve spodní části se vstupem (plot, plot), zbývající tři strany jsou volné (symbolické oplocení tvoří přírodní hranice stromů apod.), – čára na plánku znázorňuje hranice hřbitova.

Set1313from__DSC5076_panorama - kopie

Na hřbitově  Łużna-Pustki [123.] je pohřbeno 912 vojáků rakousko-uherské armády, 65  vojáků armády německé a 227 vojáků ruských. Celkem 1204, z toho 649 je známo jménem. Téměř polovinu padlých tvoří Poláci ze čtyř pěších pluků: 20. nowosądecki, 56. wadowicki, 57. tarnowski a 100. cieszyński (jejich umístění uvedeno na plánku hřbitova). 

Mrtví jsou pochováni ve 46 masových a 829 individuálních hrobech.

Set1403from__DSC5103pan

Vojenský hřbitov  Łużna-Pustki [123.] je velkolepý a jeho nepravidelný kompoziční systém-nesystém připomíná přírodní park. Návštěvníkovi umožňuje příjemné procházky po areálu, posezení na vyhlídkových terasách a úžasný výhled do kraje. Cesta od nejníže položeného vchodu po schodech a vinoucích se cestičkách směrem vzhůru končí u dřevěného monumentu Jurkovičovy kapličky se “sty kříži”. Tento záběr je směrován z kamenné terasy kaple směrem ke vchodu hřbitova s výhledem do kraje.

Nebylo to zde vždy takové jako dnes. Nekropole byla koncipována jako lesní hřbitov a velmi dlouho se o jeho osud nikdo nestaral. Jen poslední den října se v kapli modlil růženec za padlé vojáky. Hřbitov podléhal zubu času a chátral. Nezájem veřejnosti a kompetentních míst vyvrcholil 29. června roku 1985 požárem ústřední kaple. Nezbylo nic, jen kamenné prvky – terasa a pilíře. Teprve poté se začalo pomalu něco dít, ale cesta k dnešní kráse trvala ještě cca 30 let.  Nebyly peníze, a tak se jen probíral porost, opravovaly a nahrazovaly zničené náhrobní kříže a dole u vchodu  byl díky úsilí  kněze Józefa Zabrzeńskiego postaven polní oltář (v roce 2014 zničen při renovačních pracích).

2be582709869a7dd

Lesní hřbitov a polní oltář, stav před rokem 2014

Přelomem se stal rok 2014. Existují fotky před tímto rokem a po něm. Romantický lesní hřbitov, kdy jdeš cestou svahem nahoru a postupně objevuješ zašlé památky…..  někteří z milovníků historie želí, že došlo k vykácení stromů a vyjmenovávají těžbou poškozené kamenné památky. Já vím, jsem také milovnice starých pořádků a s ledačím se těžko smiřuji. Ale tohle pročištění prostoru se mi zdá hřbitovu prospělo. Vynikla jeho jedinečná architektura a ta panoramata! Ještě dnes si uvědomuji tu kouzelnou atmosféru a jistý stav pohnutí, v kterém jsem se v tomto prostředí nacházela. Měli jsme vlastně zase štěstí. Přijeli jsme navečer a odjížděli za soumraku. Jindy turistická atrakce, promiňte, byla s večerem osamělá a mohli jsme, jako vždy zde, být s mrtvými sami.

Set423from_IMG_5215 - kopie

V roce 2012 předalo vojvodství Malopolska notářským aktem hřbitov farnosti Łużna. To umožnilo, aby starosta obce zažádal a získal prostředky z evropských  fondů  v rámci Malopolského regionálního operačního programu 2007-2013 na rekonstrukci zničené kaple. 

Set1363from__DSC5091

Jurkovičova kaple (Poláky nazývaná gontyna) – symbol tohoto hřbitova a jeho hlavní dekorativní prvek

Společně s rekonstrukcí kaple proběhla i obnova hřbitova. Byl zrekonstruován plot, kamenné pomníky, kamenná ohraničení hrobů, kamenná zábradlí a terasy, byly doplněny chybějící hrobové kříže a smaltované ovály s údaji o mrtvých vojácích, vztyčeny informační tabule. Ale hlavně byl hřbitov zcela vymýcen. Nikoli ale vyklučen. Někde zůstaly pařezy a moc pěkné to není. Ale v rámci celku se jedná o maličkost.

_DSC5208_09_10_panorama

Hřbitovní branka (krajní kamenné sloupky korunovány stylizovanou přilbicí hrdiny) a pohled na vymýcený kopec, nahoře vykukuje znovu obnovená kaple. Otevřenou brankou vidíme kamenný památník – sarkofág.

_DSC5226_7_8_panorama

Sarkofág (B), na horní ploše s Jurkovičovým prostorovým křížem, je monumentem pro sekci vojáků německé armády (12). Kamenné tabulky na ústředních památnících jednotlivých hrobových hnízd zpravidla označují hromadný hrob s počtem pochovaných vojáků. 

Set1063from__DSC5001_panorama

Vlevo od vchodu jsou po obou stranách pěšiny hroby ruských vojáků (11) Jejich emailové terčíky jsou obráceny čelem k chodci.

Set1083from__DSC5007

Kamenným pomníkem je zde trochu obludný patriarchální dvojramenný kříž, symbolizující tradiční ruskou víru.

Set1093from__DSC5010_panorama

Kráčíme vzhůru a po levé straně

Set1123from__DSC5019_panorama

Ohlížíme se zpět a vrátíme se dolů. Ještě jsme všechno neviděli..

_DSC5199_200_201_panorama

Vpravo od vchodu se nalézá hrobová sekce rakousko-uherských vojáků z různých pluků (16) se symbolem sloupu ve tvaru urny (D)

_DSC5190_1_2_panorama

Pohled na stejnou sekci seshora z opačného gardu 

Set1213from__DSC5046_panorama

Celkový pohled  z terasy (J) na 3 nejníže položená hrobová hnízda, která jsme právě probrali.

_DSC5160_1_2_panorama

Dívejte se doleva – pod terasou s výhledem (bílá linie F) jsou pochováni dělostřelci (13), ženisté (14) a neznámí rakousko-uherští vojáci (15). Každé hrobové hnízdo je označeno trojúhelníkovou stélou (E).

_DSC5175_6_7

Hnízdo 13 – zde leží dělostřelci

Přiznám se, že popisky k fotkám dávám pracně dohromady. Porovnávám fotky s plánkem a věřím, že se nespletu. Příliš jsme se kochali a přesnou dokumentaci neřešili. Proto mám s identifikací tolik práce. Tedy zejména s trojúhelníkovými stélami. Tři jsou zde a další tři o fous výš…

Set1563from__DSC5151

Místo věčného odpočinku ženistů (14)

_DSC5154_5_6

Podle olysalého pařezu soudím, že jsou zde ženisté (14)

_DSC5178_79_80

Hroby neznámých rakousko-uherských vojáků (15)

_DSC5181_2_3

Detail stély (E 15)

_DSC5184_5_6_panorama

Pohled na střední část hřbitova s trojúhelníkovými stélami

_DSC5169_70_71_panorama

Jsme o něco výš a díváme se na vyhlídkovou terasu s  lineární lavicí a výklenky v kamenné zdi

IMG_5202

Cestička začíná na hranici hřbitova u lesa trojbokou lavicí. Jsem unesena tím hezkým pohledem a zapomněla jsem vyfotit hroby rakousko-uherských důstojníků. Jsou pravděpodobně poblíž místa odkud fotím.

IMG_5205

A ještě zblízka. Někdy je nutno vypomoci si betonem. Ale posezení s výhledem je parádní.

Set1543from__DSC5145

Cesta se stáčí ke kamenné lavičce

Set393from_IMG_5206

Set413from_IMG_5212

Lavička podélná, naproti jsou výklenky a kamenná sedátka.

Kamínková cesta končí u další trojúhelníkové stély, kde jsou pochováni rakousko-uherští důstojníci. Toto hnízdo je podle plánku umístěno pod  terasou s křížem. Možná jsem se do toho už zamotala, ale nenašla jsem žádnou fotku, která by té lokalitě odpovídala. Tak si prohlédněte alespoň fotky výše se nacházející vyhlídkové terasy s křížem. Ta mě také zaujala.  Slunce už zapadalo.

Set403from_IMG_5209

Řekni kde ty hroby jsou, kde mohou být?

Set1553from__DSC5148

Set1273from__DSC5064

IMG_5204

Terasa s křížem (K), v pozadí pětiboká terasa s výhledem (J). Je mi záhadou jaký smysl měly terasy v lesním hřbitově, pravděpodobně byly původně situovány pod hranicí lesa…

Set1243from__DSC5055

Mezi oběma terasami je poslední, šestá, trojúhelníková stéla. Označuje hroby rakousko-uherských vojáků různých pluků (E 9). Jejich linii vidíte i na předchozím snímku.  A ještě jedna netypická věc – možná jste si všimli na fotkách cílených na pravý horní okraj hřbitova směr kaple zvláštního vyššího černého pomníku. Mimochodem je vidět i zde..

Set1283from__DSC5067

Tento tmavě hnědý, až černý pomník není Jurkovičův, i když  ho svými prostředky uměleckého vyjádření připomíná. Ocitá se ve stejné pozici jako maceva na hřbitově Magura (Przełęcz Małastowska) [60.]  Je zde také sám, ale přece jen ..maceva zapadá do kontextu, zde dřevěný pomník nikdo nepřehlédne, vyčnívá. I když tradiční svým ztvárněním, jde o o současný architektonický prvek. Pomník vztyčila maďarská armáda v roce 1995 u příležitosti 80. výročí bitvy u Gorlice. Velké a kruté bitvy, v níž německá a rakousko-uherská armáda prolomila frontu s Ruskem.

Set1503from__DSC5133pan

Horní část hřbitova pod Jurkovičovou kaplí. Klikněte, přidejte plusy a uvidíte vše! V popředí pomník ve tvaru stupňovité pyramidy korunovaný Jurkovičovým prostorovým křížem (M).  Vlevo od něho maďarský pomník (L), vyhlídková terasa s křížem (K), za maďarským pomníkem se skrývá pětiboká terasa ( J), a kousek od ní pomník sloup (G) a pomník-obelisk na podstavci. U lesa vykukuje druhý pomník ve tvaru stupňovité pyramidy (M) a pod kaplí je jeden z dvojice pomníků s korunou sv. Štěpána (N)

Set1403from__DSC5103pan

Pohled z terasy na les křížů a dvojice památníků. Zcela u kaple – s korunou sv. Štěpána (N) – označují hrobová pole maďarských vojáků, pod nimi dva stupňovité pyramidální pomníky (M) střeží hroby ploských pěších pluků 56 a 57  (4 a 5)

IMG_5203 - kopie

Stejné prvky z jiného úhlu – pětiboká vyhlídková terasa, sloup, obelisk na podstavci a schody stoupající středem nekropole ke kapli

Set1193from__DSC5040 - kopie

 Detail dekoru pětiboké terasy

Set1163from__DSC5031

Pomník – sloup, který obklopují hroby polských vojáků cieszinského 100 pp

Set1233from__DSC5052 - kopie

 Nad pětibokou terasou se tyčí obelisk na podstavci. Uvozuje hroby padlých polských vojáků nowosadského 20 pp.

Set1293from__DSC5070_panorama - kopie

Schodiště nás vede k hlavnímu monumentu hřbitova – dřevěné Jurkovičově kapli. Přestože slavnostní, jeho provedení je prosté.

Set1333from__DSC5082_panorama - kopie

Hřbitov je obnoven a uvítal nás v celé své kráse. Uvědomuji si, že stálá drobná péče o tento klenot je nezbytná. 

Set1483from__DSC5127

Hrobů je mnoho a možná proto je zvolena nejjednodušší varianta náhrobních křížů. Emailové terčíky jsou všude. Pod kaplí kulatý pomník s korunou svatého Štěpána.  

Svatý Štěpán I., maďarsky István byl uherský panovník z dynastie Arpádovců; zakladatel uherského státu. Jeho původní pohanské jméno bylo Vajk, jméno Štěpán přijal až při křtu. Od roku 997 byl kníže, roku 1000 se stal prvním uherským králem – info wiki

Set1493from__DSC5130

Pohled na zapadající slunce nad obcí Łużna

Set1383from__DSC5097

Vyvrcholení naší  poutě za Jurkovičovými vojenskými hřbitovy v západní Haliči – dřevěná hřbitovní kaple –  Łużna-Pustki [123.] 

Set1473from__DSC5124

Kaple, zrestaurovaná po ničivém požáru, se znovu zaskvěla v celé své kráse. Interiér stavby, ač mu architekt Jurkovič věnoval obzvláštní péči, po požáru obnoven nebyl.

Na kamenné terase s ozdobnou balustrádou vystupuje do výše takřka 25 metrů dřevěná kaple v lidovém stylu imitující svým nezvyklým architektonickým řešením tvar zvonu. Na základní zvonovou část plynule navazuje věž s jednoduchou jehlanovitou střechou. Kaple je bohatě zdobena bílými složenými kříži, které odkazují svým dekorem na karpatské Čičmany (údaj Matúše Dully). Je jich mnoho, stejně jako hrobů na tomto hřbitově

Set1393from__DSC5100

Dřevěná stavba sestává z přízemí a 2 pater. Do nejnižší části, kombinující kámen a dřevo se vcházelo z jihu zdobně vyřezávanými dvoukřídlými dveřmi.  Nacházel se zde jednoduchý oltář s plastikou Krista v životní velikosti nesoucího kříž. Podle pověsti ji tesal italský zajatec Žak zlomenou šavlí.

Do prvního patra vede “zezadu”, ze severní strany, dřevěné uzavřené točité schodiště a z tohoto prostoru se dostanete do vyhlídkové věže po žebříku.

Set1433from__DSC5112 (2)_panorama

Hřbitov  Łużna-Pustki [123.] – poselství:

Poselství v kapli nad oltářem (neobnoveno):

NEOBÁVEJTE SE SOUDU SVÉHO PÁNA

VY, S VĚNCEM VÍTĚZŮ NA SKRÁNI A ZBAVTE SE VEŠKERÉ BÁZNĚ

NEBOŤ JEN BŮH VÍ, JAK VYSOKO SI CENÍ SMRTI

VĚRNÝCH VOJÁKŮ

Poselství nade dveřmi interiéru kaple (neobnoveno):

NA VĚČNOU PAMĚŤ

PADLÝCH HRDINŮ,

KTEŘÍ V BOJI O TUTO ZALESNĚNOU HORU

PRO ČEST A SLÁVU DRAHÉ VLASTI ŠLI NA SMRT

Poselství neznámých padlých vojáků:

V ŽIVOTĚ ROZDĚLENI –

SMRTÍ SPOJENI –

NIKDO NEZNÁ JEJICH JMÉNO

PŘÁTELE A NEPŘÁTELE.

KDO BYLI, CO ZNAMENALI,

ZHASLO, MINULO

JEDINÉ ZŮSTALO OPRAVDOVÉ: JEJICH VĚRNOST!

Set1463from__DSC5121

Terasa v výhledem na jižní část kopce Pustki, jedno z bojišť,  kde společná ofenzíva vojsk Ústředních mocností vyústila počátkem května 1915 v bezprecedentní ústup ruských sil a postupně zcela zvrátila situaci na východní frontě. 

Přiznávám, že v tom chvatu, abychom zvládli vše nafotit než se setmí jsme některé sektory zcela opomněli, včetně jejich dominant. Vím o dvou a oba se nacházejí na okraji hřbitova v zalesněné části. Podle plánku je to sektor označený písmenem 3 – vojáci 33 a 34 pp zeměbrany a pak na opačné straně sektor 6 – rakousko-uherští důstojníci. Mrknu na to a také po několika dnech odstupu zkontroluji i tento, pro mne komplikovaný, text. A doplním odkazy na obrazové galerie 4. dne. – –  Jsme také připraveni zveřejnit poslední, závěrečný text. Ale to nebude, jak je u mne zvykem “zítra” :)). Spíš pozítří :). Je tam jedna věc, na kterou se těším, spíš tedy záhada…

Fotky na rajčeti:  https://zuzizuzi.rajce.idnes.cz/Luzna-Pustki_123._-_Jurkovicovy_hrbitovy_v_zapadni_Halici

a nezkomprimované fotky si můžete vychutnat zde:  

Prameny:

Matúš Dulla:  Vojenské cintoríny v západnej Haliči: Dušan Jurkovič 1916/1917 (ISBN 80-88675-80-4) (pan profesor Matúš Dulla poskytl polské straně Jurkovičovy plány kaple uložené ve Slovenském národním archivu v Bratislavě)

http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/

http://morganghost.com/portfolio/nr-123-luzna-pustki/

http://www.beskid-niski-pogorze.pl/region/sz.pog/pustki.php

https://blog.polishorigins.com/war-cemeteries-in-western-galicia/

http://pawel.gorlice.pl/cmentarz-nr-123-luzna-pustki/

http://pustki.luzna.pl/gontyna.html

https://starecmentarze.pl/2013-08-26-luzna-pustki-cmentarz-wojenny.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_nr_123_%E2%80%93_%C5%81u%C5%BCna-Pustki

 

Zajímavost:    Dlouho mi nedocházelo, jak to je s historickou skicou tohoto hřbitova, kde byla nakreslena podobná brána, ale vchodová branka byla překlenuta kamenným lomeným obloukem?! Dumala jsem, proč branku neobnovili podle původního nákresu. Ale vše bylo jinak a pomohlo, že jsem dlouho hledala, až jsem našla …

Luzna-Pustki-Szczepkowski

Łużna-Pustki [123.] na kresbě Adolfa Kašpara??
5447b7df2f9ff_p

Nakonec bylo podle historické fotky od oblouku připomínajícího hlídací branku do pevnosti upuštěno, možná na zásah Dušana Jurkoviče, který převzal práci po Janu Szczepkowském?

cw120_duze

Ale vypátrala jsem fotku se stejnou brankou. Nachází se na nedalekém vojenském hřbitově  č. 120 – Łużna – Podbrzezie v obci Podbrzezie, v severní části obce, na okraji lesa u silnice Łużna – Staszkówka a  jeho architektem je Jan Szczepkowski.  (zdroj: http://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=67&ido=261)

luzna-pustki-123_Zak

Historická fotografie interiéru kapličky Łużna-Pustki [123.]

Pokračování příběhu / viz komentář

morganghost

Zvu vás, abyste si přečetli srovnání toho, jak hřbitov vypadal před a po kácení stromů. Chcete-li přesměrovat, musíte kliknout na každou fotografii
http://morganghost.com/cmentarz-nr-123a/

  14 Responses to “Łużna-Pustki [123.] – Jurkovičovy hřbitovy v západní Haliči”

 1. Kaplička mi na první pohled připomíná rozhlednu 🙂 však je taky na co se dívat. ten hřbitov je skutečně moc pěkně začleněný do té krajiny, jak píšeš krajinný park.

 2. Ahoj Barčo, to s rozhlednou jsi trefila přesně, nahoře je a byl prázdný prostor s vyhlídkou a je do něho unikátní přístup točitým schodištěm zvenku za kaplí. To jsou věci!

 3. No teda. Tohle bych po tě třech desítkách hřbitovů nečekala, takový rozlehlý s několika sektory – hodně sektory! – a dílčími dominantami.

 4. Je jiný, hodně.. hooooodně monumentální (připomnělo mi to reklamu na nábytek FAVI :)))

 5. Takže tento hřbitov byl poslední?
  Tak díky za celou tu sérii ,bylo to zpracované opravdu profesionálně a úžasný počtení.
  Neplánuješ to nabídnout i někam jinam?

  • Ano, Saule, je poslední, ještě se odhodlávám k závěrečné zprávě, ale jsem nějaká bez nálady a energie, potřebovala bych se zase nadchnout, abych přidala na tempu. Máme nabídku vést malou skupinu, třeba to příští rok vyjde. Na Jurkovičovy hřbitovy má morální patent profesor Matúš Dulla.

 6. To je úžasné místo. A jak to máte krásně zdokumentováno!!!

  • Děkuji, Jano. Nijak jsme to neplánovali, ale byli jsme moc rádi, že nám Łużna-Pustki [123.] vyšel na úplný závěr. To byla taková odměna..

 7. Zvu vás, abyste si přečetli srovnání toho, jak hřbitov vypadal před a po kácení stromů. Chcete-li přesměrovat, musíte kliknout na každou fotografii
  http://morganghost.com/cmentarz-nr-123a/

 8. Moje rodiste je 5 km od hrbitova, v obci Siedliska. Byl jsem na hrbitove 2x , obdivoval jsem krasnou
  kapli – GONTYNU a nejenom ji.

  Osud zivota zpusobil, że uz 38 roku bydlim v Ostrave, ale kazdym rokem jsem tam pritommny.
  Jsem astro-amater a tam mam relativne tmavou oblohu na pozorovani. A to blizi se mi 80 !!!

  Obdivuji autorku – blogerku ! Klobouk dolu , tolik postrehu a odvedene prace . Bezkonkurencne nejlepsi
  odkaz na Vojensky hrbitov c. 123 Łużna – Pustki.

  Bliz domova v Polsku , asi ve vzdalenosti 2 km, je dalsi Vojensky hrbitov, jmenuje se Patria

  https://www.youtube.com/watch?v=WSLKpJtUrpw

  Zbyszek

  • Dobrý den Zbyszku, moc děkuji za milý komentář… potěšil jste mne jím a dostala jsem novou chuť a pořádnou porci energie se zase do Haliče podívat a zažít zase ty krásné chvíle u obdivování vojemských hřbitovů a objevit nějaké co jsme ještě neviděli… díky za tip a přeju hodně zdraví a astrozážitků… Už aby skončila ta patálie s kovidem a bylo jaro… určitě do polského příhraničí vyrazíme! díky, díky a díky za povzbuzení

   • Zuzi , ja taky dekuji ! Pokud mi zdravicko a kondice dovoli, zase tam pojedu v kvetnu
    na pozorovani oblohy, navstevy znamych a pribuznych .

    Uz budu cerstvy osmdesatnik, zadna slava a oslava , cha, cha !

    Tak v tomto roce AD 2022 preji Ti uzasne zazitky, nejen na hrbitovech. Osobne, kdybych mel tu moznost, dal bych Ti nejakou krasnou medaili a vyznamenani za uzasny clanek a fotky o vojenskym hrbitove Pustki 123

    Zbyszek

    • Dobrý den milý Zbyszku! Milé shledání s Tebou a haličskými hřbitovy, alespoň na blogu :))).
     Osmdesát let jak vidím Ti energii neubírá a stále jsi milovníkem života, k čemuž Ti gratuluji a jen tak dál!!!
     Přeji Ti krásný Nový rok 2022 prožitý ve zdraví a nadšení z přírody a setkání s dobrými lidmi – toho není nikdy dost!!! Ale ne každý den je svátek, že ano, a když přijdou nějaké strasti, určitě zase zmizí a neohrozí naši chuť do života a nových zážitků!!! A pak si jich budeme ještě více vážit, co myslíš Zbyszku?!
     Moc moc Ti děkuji za tu medaili, jako bych ji měla :))) a opatruj se, milý příteli.
     Chystáme se do Haliče, ale chceme si připravit nějakou novou trasu… zatím vyrazíme po dlouhé době na Náchodsko. Po Jurkovičových stopách!!!

     Zatím volám “Ať žije Zbyszek a Pustky 123”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient