Led 142015
 

Průvodce

foto_22_01Shodou okolností a náhod jsme si o prázdninách povídali doma o mém dětství a tento skutečský fenomén jsme samozřejmě nemohli pominout. Na synovo naléhání jsme při nejbližší příležitosti všechny hrobky v této oblasti poctivě obešli. Bylo jich asi šest až sedm, nevím přesně, nepočítala jsem je. Tento výlet, cestou necestou poli a pastvinami, trvající 2 až 2,5 hodiny, velmi příjemný a trochu dobrodružný, mne vrátil na chvíli do dětských let.

Nemá smysl popisovat podrobně trasu naši tehdejší vycházky. Pocítili-li jste však chuť jít v našich stopách, stačí pouze procházet od hrobky k hrobce – zarostlé ostrůvky vám samy napoví kam jít. Zpět od Malhoště již můžete jít po silnici. A nezapomeňte si cestou prohlédnout velmi malou hrobku, nezarostlou dřevinami, po pravé straně silnice ještě před první zatáčkou u Drtiče (tak se nazýval tehdejší zatopený lom – nyní již neodvratně zaplněný odpadky). Tato miniaturní hrobka má spíše charakter pěstěné skalky a v každé roční době si můžeme prohlédnout její bylinný pokryv a obdivovat rozmanitou suchomilnou květenu příznačnou pro tento biotop.

Touto oblastí se ale dnes zabývám jen velmi okrajově, doplňkově. Mým hlavním záměrem je přiblížit vám krajinu hrobek mezi Kvasínem a Cejřovem, kde mi byla zasvěcenou průvodkyní Martina Horáková z Cejřova. Zajímavosti, které cestou vyprávěla, vám ráda budu tlumočit a věřím, že krásy tohoto rozměrem sice malého, ale velmi malebného a romantického kousku české krajiny, si půjdete brzy prohlédnout i vy sami.

foto_22_02Pro krajiny tvořené žulami jsou typické oblé vyvýšeniny či pahorky, jejichž vrcholová část je často skalnatá nebo alespoň pokrytá žokovitými balvany. Takový ráz dříve mělo i západní a jižní okolí Skutče, kde se těmto skalnatým granodioritovým vyvýšeninám odedávna říká „hrobky“. V průběhu minulých desetiletí byly většinou zlikvidovány lomařskými a kamenickými pracemi, které zde mají více než stoletou tradici. Různé zachovalé pozůstatky hrobek tu však najdeme na mnoha místech, někde dokonce i v místním názvosloví.

Typické hrobky jsou dosud v okolí obce Malinné. Např. asi 150 metrů severně od kravína najdeme nevelkou vyvýšeninu obrostlou křovinami. Porost ukrývá několik granodioritových bloků, z nichž největší je téměř dvoumetrový. Na skalních výchozech i balvanech můžeme sledovat detailní odlupování povrchových destiček – tedy jev, který se v geomorfologii nazývá exfoliací. Nedaleko odtud východním směrem je další hrobka – nízký protáhlý hřbítek s řadou oblých balvanů na povrchu.

Další oblast, která je v mapě přímo uvedena názvem „Na hrobce“, se nachází v blízkosti obce Kvasín. Nalezneme ji severně od obce. Je to neobdělaná pastvina, kterou lemují nevelké kameny a její vrcholová část je neporušena.

Na katastrálních mapách je souslovím „Na hrobkách“ pojmenováno též nevelké území nalézající se severně od Prosetína směrem k Cejřovu. Sem se podíváme později blíže.

foto_22_03Tyto jmenované hrobky jsou typickými hrobkami, a proto si zasloužily své pevné místo na mapách. Krajinou hrobek bychom mohli ale obrazně nazvat celý zvlněný terén mezi Skutčí, Prosetínem, Kvasínem, Cejřovem, Leštinkou a Skutíčkem. Najdeme tu pozůstatky mnoha lomů nejrůznějších velikostí. Mnohé z malých lůmků jsou nezřídka vytěženými hrobkami, z nichž tu zbyla jen prohlubeň zatopená jezírkem.

Tyto malé lomečky vznikaly dříve hlavně na soukromých pozemcích (tzv. neplodných půdách) a marně bychom dnes hledali jejich prvotní význam. Řada drobných hrobek byla částečně vytěžena v zimním období, kdy nastala pro lid, věnující se dříve v převaze zemědělství, klidnější sezóna, a tak si přivydělávali právě touto drobnou těžbou (na Skutečsku těžbou žuly), anebo kámen využívali pro soukromé účely k vlastním stavbám – třeba hospodářských budov, případně také ke správě cest.

Některé hrobky jsou opravdu tak malé, že působí spíše jako remíz vzniklý vývozem kamene z pole (nezřídka se tak opravdu i stávalo, že se na hrobky ukládalo kamení vybírané z polí) a později zarostly dřevinami z náletu. Málokdo tuší, že je to vlastně hrobka, které nese pyšně jméno svého majitele, které je však pouze v paměti místních obyvatel.

foto_22_04

Nyní se ale již vydáme přímo „do centra dění“. Dopravíme se ze Skutče přes Prosetín – zde na hlavní křižovatce v obci doprava – do Klínku. Bezprostředně za posledními domky obce splývající částečně s Prosetínem narazíme na silniční rozdvojku. Doleva míří do Kvasína (místně Kvasejna) a rovně pokračuje do Cejřova. Zde se zastavíme a budeme již pokračovat pěšky. Porozhlédneme se po okolí. V katastrální mapě je toto území označeno názvem „Na hrobkách“.

V naší bezprostřední blízkosti vpravo se nachází asi 30 metrů dlouhý, povětšinou duby zarostlý kamenitý ostrůvek na okraji pole, který je místními obyvateli nazýván „Cikánská hrobka“. Ze vzpomínek pamětníků vyplývá, že zde byla provedena sonda do země, ale nestálo zato tuto hrobku vytěžit. Zůstala tedy zachována. Cikánská se nazývá snad proto, že dříve na tomto místě přespávali kočující cikáni. Jiná tradovaná pověst zase zmiňuje tři saské vojáky, kteří jsou zde pohřbeni. Byli snědé pleti, snad proto tedy přízvisko „cikánská“.

Hned za touto jmenovanou hrobkou vidíme další hrobku. Je to pahorek táhnoucí se směrem k Prosetínu a je hustě porostlý stromy a křovinami. Jeho vrchol lemují ojedinělé skalní bloky.

Vlevo, naproti přes silnici, se nalézá tzv. „Kulatá hrobka“ (nazývána též místně podle jména majitele Horákova). Název přesně vystihuje její tvar. Prodereme-li se hustým porostem do jejího nitra, objevíme ukrytý malý zatopený lomeček o průměru cca 15 metrů. – Každý takový vytěžený lomeček nebo menší lom má svou příjezdovou cestu a v jeho nejbližším okolí nalezneme typické valy, vytvářející na svém vrcholu malé plošiny a převyšující alespoň z jedné strany okolní krajinu tak asi o 10 metrů. Vznikaly zcela logicky systematickým navážením těžebního odpadu.

foto_22_05

Vrátíme se na silničku k Cejřovu a popojdeme směrem ke vsi. Vlevo míjíme zarostlý svah Kulaté hrobky. Přejdeme kolem její zatravněné příjezdové cesty a po pár metrech se v zalesněném porostu vlevo před námi objeví zpevněná cesta. Tou budeme pokračovat dále. Nejdříve nás zavede k lomu „Malá SILIKA“. Lom nalezneme vlevo od této účelové komunikace a na jeho existenci nás upozorní velký val. Přímo z cesty není tento hezký zatopený lom vidět.

Budeme-li pokračovat dále, záhy dospějeme k lomu SILIKA. Leží napravo od nás. Je to jeden z nejhezčích zatopených lomů, jaké jsem v okolí Skutče viděla. Jeho název vznikl složením jmen majitelů akciové společnosti, která zde těžila pěknou kvalitní žulu sloužící jako obkladový kámen. Tato žula se používala i na náhrobky. Lom ukončil svůj provoz 1. ledna 1988. Od té doby se ocitl v „mnoha rukách“ a bohužel si zatím málokdo uvědomuje, že se nejen v tomto, ale i v jiných lomech na Skutečsku nachází řada vzácných rostlin a živočichů typických právě pro tento ekologický systém, a nepociťuje se potřeba tyto lokality přiměřeně chránit. Lom SILIKA byl například dlouhodobým hnízdištěm výra velkého a z rostlin se zde stále ještě snaží udržet vzácné jarní vstavačovité druhy. Celý rok zde také „probíhá přehlídka“ mnoha rozmanitých druhů mechů a lišejníků. Lom SILIKA je v současné době v soukromých rukou, částečně střežený ostrahou a je prakticky nepřístupný. Jeho krásy můžeme obdivovat pouze seshora. Možná je to tak dobře. Příroda by jen těžko mohla úspěšně dlouhodobě odolávat letnímu náporu bezohledných naháčů. Jako vzor „úspěšně dokončené devastace přírody člověkem“ nám může sloužit i příklad známého zatopeného lomu Kaňon poblíž železničního viaduktu silnice Skuteč – Prosetín. Všichni víme, jak to tam vypadá. foto_22_06

Necháme ale již ekologického moralizování a pokročíme zase dál. Nohy nás zanesou z okolí lomu SILIKA až k silnici vedoucí vpravo do Kvasína. Tudy budeme pokračovat. Po pár metrech nás vlevo v pásu lesa upozorní travnatá cesta na existenci zatopeného lomu Kintr. Podíváme se a jdeme dál. Zanedlouho se vpravo dostaneme na úroveň lesního ostrůvku plynule přecházejícího od lomu SILIKA. Také zde se nachází zatopený lom. Nazývá se Kvasínská obec. Nevypadá příliš vlídně a nalezneme zde také vyvezené odpadky. Dostaneme se k němu po příjezdové cestě zastavené žulovými balvany.

Poslední zatopený lom nebo, chcete-li, vytěženou hrobku, spatříme kousek za Kvasískou obcí. Vpravo od silnice je vidět oplocený soukromý pozemek, který ukrývá lom zvaný „Modrý“.

Tady naše putování malým výsekem „krajiny hrobek“ v okolí Skutče končí. Budeme se pomalu vracet. Dovolte ale ještě malé osobní ohlédnutí. – Tento výlet je velmi krátký, ale velmi hezký. Chcete-li a máte-li čas, můžete si ho snadno prodloužit, jako jsem to učinila i já. Zašla jsem se podívat na místo za Kvasínem, které se nazývá „Na hrobce“. Je to ale putování velmi strastiplné a určené jen pro silné jedince. Půjdete cestou necestou poli a lukami (proto je nejlépe „vyrazit“ na podzim – když je sklizeno a posečeno), a řídit se budete jen vaším instinktem a citem pro reliéf krajiny.

foto_22_07

Tedy – dojdete plynule do Kvasína a dáte se na rozdvojce doprava. Dojdete až za obec, až skoro k lesu na obzoru vpravo. Nazývá se Na Babylonu. Volně podél něho, po poli, spějete vpravo dozadu, spíše níže, až se dále před vámi objeví vykukující zemědělské objekty a sila. Někde v těchto místech již uvidíte mezi poli a neobdělanou zemědělskou půdou ostrůvky zeleně. Zde jsou ony hrobky. Zpět se dejte obloukem směrem za obec Kvasín tak, abyste se dostali přes pole a louky opět k místu u lomu „Modrý“. Možná bude potřebné, než se vydáte na tuto pouť, prohlédnout si předem okolí tohoto lůmku a zapamatovat si částečně jak vypadá terén vzadu za plotem, jaké tam rostou stromy a podobně. Později se tak snadněji do tohoto prostoru „trefíte“.

Dostali jsme se tedy zpět do míst, kde jsme původně náš výlet zakončili. Vydáme se po silnici k naší známé odbočce za Prosetínem, za Klínkem, Kvasín – Cejřov. Cestou ještě uvidíme vlevo bývalý lom Šmarda, nyní zavezený odpadky, a po malé chvilce jsme opravdu zde. Jste-li v pořádku na této nám již známé křižovatce, cestu domů vám už radit nemusím. Když jste se dostali až sem, domů jistě také v pohodě dorazíte.

 Posted by at 15.25

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient